یلدا   

در این شبه یلدا ز پیتپویم بخوابو بیداری سخنت گویم تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی از ان بهشته پنهان دری نمیگشایی
لینک
چهارشنبه ٢ دی ،۱۳۸۸ - A.R