زنجیر ترس   

فردا رو چه دیدی 

زنجیر ترسو پاره کن بگذر از این روزهای سخت

به زیر سقف اسمون ایستاده میمیره درخت   

 

 امشب پریدم چون میخوام اگه مردم ایستاده بمیرم اینقدر میرم جلو تا برسم به بی نهایت اگه هم ایندفعه سقوطی تو کار باشه سقوطیه که دیگه جز متلاشی شدن چیزی دنبالش نیست پس کماکان به این زندگی لعنتی با یه نمه جنبش بیشتر میپیوندیم

لینک
پنجشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٧ - A.R