اندی يعنی مهر وفا محبت   عشق صفا معرفتاندی يعنی جسارت اندی يعنی آدم بودن اندی يعنی ظرفيت داشتن و با جنبه بودناندی يعنی .........andy

لینک
جمعه ۸ مهر ،۱۳۸٤ - A.R