اين آکورد آهنگ مرد تنهاست که قبلا فرهاد خونده بود ولی امسال اندی

تو آلبوم جديدش با چند خط اضافه تر و با گروه معروف امريکايی انگليسی

 زده با اون اجرای استثناييه اندی که قابل وصف نيستHEAVEN&EARTH

ريتم آهنگ ۴/۴هستش.

مرد تنها

Bm.....F#............A....................Em..................G............Bm

با صداي بي صدا مثل يك كوه بلند مثل يك خواب كوتاه يه مرد بود يه مرد

Bm...Am............G...................Em...................C.........Em

با دستاي فقير با چشماي محروم  با پاهاي خسته يه مرد بود يه مرد

Bm...F#.........A.........................Em.......................G..............Bm

شب با تابوت سياه نشست توي چشماش خاموش شد ستاره افتاد روي خاك

Bm...Am........G.....................Em......................C.............Em

سايشم هم نميموند هرگز پشته سرش غمگين بود و خسته  تنهاي تنها

......Bm....Em....Bm..G............Bm...........A.........G........Bm

با لبهاي تشنه به عكس يك چشمه نرسيد تا ببينه قطره آب قطره آب

Bm..........Em...Bm...Em.....Bm..........G...Bm.........A..........G...........Bm

در شب بي تپش اين طرف اون طرف ميوفتاد تا بشنوه صدا   صدا صداي پا صداي پا

 

لینک
جمعه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٥ - A.R